Rastúci význam LNG v posledných rokoch súvisí s celkovým nárastom dopytu po zemnom plyne.

Využívanie skvapalneného zemného plynu je podnietené rozvojom dopravných možností LNG a predovšetkým rozširovaním flotily na prepravu metánu (204 jednotiek v roku 2006, do roku 2010 ďalších 145 lodí – údaje podľa: The Maritime Business Strategies data LLC), ako aj veľkú cenovú konkurencieschopnosť LNG v súvislosti s plynom prepravovaným potrubím.

Umiestnenie plynových ložísk po celom svete na miestach, ktoré sa ťažko spoja pomocou potrubí so štátmi, ktoré sú hlavnými príjemcami tohto plynu, má tiež obrovský význam pre rastúci záujem o LNG.

Použitie skvapalneného zemného plynu je tiež výbornou metódou na pokrytie špičkových požiadaviek na plyn (krytie odberovej špičky).

Základné výhody LNG:

Flexibilita dodávok – LNG je osvedčenou metódou, pokiaľ ide o efektívny spôsob diverzifikácie dodávok plynu pre určité krajiny, ako aj pokrytie špičkového dopytu po plyne.

Výstup – počas skvapalňovania zemného plynu do LNG, jeho kapacita je znížená o cca. 600 krát. To znamená, že po spätnom splyňovaní zo 100 m3 LNG dostaneme 60 000 m3 zemného plynu.

Ekonomika – náklady na prepravu a skladovanie LNG (nad ca. 2000km) sú nižšie ako náklady na zemný plyn. To okrem iného ovplyvňuje možnosť výberu dodávateľov z rôznych častí sveta (náklady na nákup a optimalizáciu dopravy).

Ekológia – zemný plyn je ekologické palivo. Vyvíja oveľa menej znečisťujúcich látok do ovzdušia počas spaľovania ako uhlie, ropa alebo iné ťažené palivá. Skvapalnený zemný plyn sa navyše čistil – obsahuje 95% metánu s malým podielom ďalších zložiek (približne 5%). LNG je preto veľmi čisté palivo bez toxických alebo korozívnych vlastností.

Bezpečnosť – ak by došlo k netesnosti, LNG sa jednoducho odparuje a v atmosfére sa zriedi. Je to oveľa menej škodlivé a nebezpečné palivo ako ropa alebo LPG. Nie je možné znečistenie životného prostredia (mora, pôdy) v prípade úniku LNG. Moderné technológie používané pri konštrukcii kontajnerov LNG (typu „full-containment“), ako aj špeciálne postupy a bezpečnostné systémy zabezpečujú výnimočne vysokú úroveň bezpečnosti terminálov spätného splyňovania.