Niekoľko veľmi špecifických príkladov využitia LNG:

  1. Palivo pre pohon vozidiel: autobusy, železničné motory a lietadlá. Záujem o skvapalnený zemný plyn ako palivo pre motory je obzvlášť vysoký v krajinách s veľkou hustotou obyvateľstva. To vyplýva z potreby chrániť životné prostredie pred toxickými zložkami emisií výfukových plynov. Toto riešenie bolo implementované vo Francúzsku, Veľkej Británii a Japonsku.
  2. Studené LNG sa používa aj na chladenie a na zriedenie vzduchu napríklad v megato-plyno-dynamických generátoroch pre chladiace magnety alebo v rafinérii a petrochemickom priemysle v nízkoteplotných zariadeniach na frakcionáciu uhľovodíkových plynov. Emisie za studena počas procesu spätného splyňovania LNG sa často používajú v nízkoteplotných zariadeniach, ako sú zariadenia na výrobu kyslíka frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Zariadenie vo Fos-sur-Mer vo Francúzsku funguje týmto spôsobom.
  3. Dodávanie palivových článkov na výrobu elektriny a / alebo tepla. Príklady takéhoto použitia možno nájsť vo Francúzsku.