Zavedenie LNG ako paliva zlepšuje environmentálnu výkonnosť vnútrozemskej dopravy v dôsledku čistoty LNG v porovnaní s motorovým benzínom, naftou EN 590. Okrem toho LNG má vysoký potenciál na zníženie nákladov na pohonné látky, ktoré sú hlavným nákladovým faktorom vnútrozemskej dopravy (až do vyše 50% celkových nákladov na dopravu). Zníženie emisií do ovzdušia, vyššia účinnosť modernizovanej flotily a zvýšenie konkurencieschopnosti budú základom hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest v odvetví dopravy, ako aj dobrou alternatívou pre priemyselné odvetvia, ktoré trpia vysokými nákladmi na logistiku.

Výhoda bezpečnosti

LNG sa používa ako palivo po celé desaťročia. Bezpečné skladovanie, bezpečná preprava a bezpečné používanie sú poverené požiadavky na akékoľvek palivo a LNG naďalej preukazuje dlhoročnú históriu bezpečnosti vo všetkých týchto troch oblastiach.

Na rozdiel od LNG, kde dochádza k vznieteniu, ak je zdroj zápalu teplejší ako 537,77 ° C, benzín a nafta sa môžu zapáliť zo zdrojov vznietenia, ktoré sú o stovky stupňov nižšie a môžu byť potenciálne horľavé.

Prínosy pre životné prostredie

V porovnaní s naftou sú typické úspory emisií súvisiace so zemným plynom:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov od 20%
  • Emisie NOx znížené o 80%
  • Emisie pevných častíc znížené o 95%

Okrem toho, keď sa používajú ako palivo pre vozidlá, motory LNG sú tichšie než dieselové motory.

V porovnaní s propánom sú typické úspory emisií súvisiace so zemným plynom:

  • Emisie skleníkových plynov znížené o 15%
  • Emisie NOx znížené až o 50%
  • Emisie pevných častíc znížené až o 10%

Na rozdiel od ropy a kvapalných palív, úniky LNG nevyžadujú žiadne sanácie pôdy, podzemných vôd ani povrchových vôd, pretože sa okamžite odparujú a rýchlo sa rozptýlia do atmosféry.

Ekonomické výhody

Keďže náklady na energiu naďalej narastajú, je stále viac potrebné nájsť alternatívne palivá. Použitie LNG prináša nielen mnohé výhody pre životné prostredie, ale aj značné ekonomické úspory. Technická inovácia vo výrobe LNG pomohla postaviť LNG ako jedno z najlacnejších prepravných palív.

Mám záujem