Vďaka hustote energie komprimovanej v LNG a hmotnosti obslužných technológií je LNG vhodným zdrojom plynu.

V krajinách s rozvinutou plynovodnou sieťou existuje len obmedzený potenciál rozvoja LNG ako zdroja plynu. Existujú však špecifické aplikácie. Identifikovali sme priestor na viacúčelové využitie zariadenia LNG, poskytujúc klientovi viac energetických možností.

Možnosti využitia:

  1. Palivo pre elektrárne. Dodávka energie do elektrární s využitím LNG sa široko uplatňuje v celom Japonsku - elektráreň v Jokohame je poháňaná skvapalneným zemným plynom dodávaným z tankerov z aljašských ložísk.
  2. Dodávanie zemného plynu konečným zákazníkom. LNG sa používa ako alternatíva k plynu dodávanému prostredníctvom tradičných plynovodov. V niektorých krajinách ide o metódu diverzifikácie zdrojov dodávok plynu a zabezpečenie energetickej nezávislosti.
  3. Dodávka plynu zákazníkom, ktorí neboli predtým pripojení k plynárenskej sieti (distribúcia) - tzv. "Biele miesta". Zvyčajne je jeden alebo niekoľko veľkých priemyselných odberateľov pripojených k stanici LNG, zatiaľ čo zvyšok tvoria menší komunálni zákazníci.
  4. Dodávanie plynu malým a stredným mestám, do ktorých sa dodáva palivo zo "satelitných zariadení LNG", ktoré zase získajú skvapalnený zemný plyn z väčších zariadení na skvapalňovanie. Príklady takýchto riešení možno nájsť v Nemecku a Veľkej Británii.
  5. Schopnosť obmedziť špičku: počas spúšťania a zhášania kalcídových pecí, čo spôsobí okamžitý pokles objemu plynu. Optimalizácia rezervovanej kapacity plynu (D-max ) zabezpečuje výrazné úspory.

Dodávanie plynu zákazníkom, ktorí sú dočasne odrezaní z dodávok plynu z potrubia, napríklad kvôli nutnosti vykonať opravy alebo ochranu prepravnej siete. Použitie LNG umožňuje zákazníkom plynule dodávať plyn. Riešenie je implementované aj vo Francúzsku.

Mám záujem