Výbušnosť

LNG nie je výbušný ani horľavý.

Demonštrácia bezpečnostných opatrení a zariadení

Pri zahrievaní výparov LNG nad -160F (-106.7C):

 • Je ľahší ako vzduch
 • Skôr sa zdvíha a rozptýli, než sa zhromažďuje blízko zeme
 • Horľavé pri koncentrácii 5-15% s kyslíkom
 • Explozívne, ak sa horľavé koncentrácie plynu vyskytujú v uzavretých priestoroch

Konštrukcia zásobníkov: bezpečnosť

Hlavne dizajn musí byť v súlade s predpismi, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť v nasledujúcom zmysle:

 • Odstupy pre rozptyl výparov
 • Existencia tepelne vylúčených zón podľa noriem
 • Zabezpečenie správneho odčlenenia osôb a prípadnej zóny požiaru

LNG a bezpečnosť

Priemysel LNG má dlhú a vynikajúcu úroveň bezpečnosti. V odvetví LNG sa vyskytlo len málo nehôd.

Príklady:

 • Cleveland LNG skladovacie zariadenie v roku 1944 (info)
 • Skvapalňovacie zariadenie Skikda (Alžírsko) v roku 2004

Aspekty týkajúce sa bezpečnosti:

 • Riadenie
 • Zariadenia na manipuláciu
 • Prevádzka zariadenia
 • Posúdenie úniku LNG